... ...
 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 
Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

 

Mục Lục

 

        - Nghi Thức Sám Hối

        - Nghi Thức Trì Tụng
- Quyển I
        - 1 - Phẩm Tựa
        - 2 - Phẩm Phương Tiện
- Quyển II
        - 3 - Phẩm Thí Dụ
        - 4 - Phẩm Tín Giải
- Quyển III
        - 5 - Phẩm Dược Thảo Dụ
        - 6 - Phẩm Thọ Ký
        - 7 - Phẩm Hóa Thành Dụ
- Quyển IV
        - 8 - Phẩm Ngủ Bá Đệ Tử Thọ Ký
        - 9 - Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký
        - 10- Phẩm Pháp Sư
        - 11- Phẩm Hiện Bảo Tháp
        - 12- Phẩm Đề Bà Đạt Đa
        - 13- Phẩm Trì
- Quyển V
        - 14- Phẩm An Lạc Hạnh
        - 15- Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất
        - 16- Phẩm Như Lai Thọ Lượng
        - 17- Phẩm Phân Biệt Công Đức
- Quyển VI
        - 18- Phẩm Tùy Hỷ Công Đức
        - 19- Phẩm Pháp Sư Công Đức
        - 20- Phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát
        - 21- Phẩm Như Lai Thần Lực
        - 22- Phẩm Chúc Lụy
        - 23- Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự
- Quyển VII
        - 24- Phẩm Diệu Âm Bồ Tát
        - 25- Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
        - 26- Phẩm Đà La Ni
        - 27- Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự
        - 28- Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát
- Nghi Thức Hồi Hướng

- Sự Tích Trì Tụng

- Sự Tích Tả Kinh Pháp-Hoa
Khởi chép ngày 3/3/2017
Nhằm ngày 6 tháng 2 năm Đinh Dậu